Oslo Bergen Trail
Regler og betingelser

REGLER OG BETINGELSER

Oppdatert 7.11.2022


Disse regler og betingelser gjelder for deltakelse i ultra-terrengløpet Oslo Bergen Trail, arrangert av den frivillige organisasjonen Langt og Lenge. Løpets nettsted er oslobergentrail.com.Regler for løpet

 

Om løpet

Oslo Bergen Trail er en lagkonkurranse der hvert lag kan bestå av 2 eller 3 personer.


Konkurransen har to klasser, Kvinner og Menn. Lag som kun består av kvinner stiller i kvinneklassen, alle andre lag stiller i herreklassen.


Laget må holde sammen hele veien fra start til mål, innenfor en avstand på 50m.


Hovedrute og reserveruter

Løpet følger en oppgitt hovedrute fra Oslo til Bergen. Under vanskelige værforhold kan lagene bli bedt om å bruke en reserverute på enkelte strekninger. En reserverute skal brukes bare når laget får beskjed om dette fra arrangøren.


Resultater og sperretider

Som en hovedregel blir lagene rangert på resultatlisten. Arrangøren kan imidlertid bestemme å fravike dette dersom bruk av reserveruter gjør det vanskelig å rangere lagene.


For å få et godkjent resultat må laget, bestående av minst to løpere, fullføre innen tidsgrensen. Hvis et lag underveis blir redusert til bare 1 løper, tas laget ut av konkurransen.


På servicestasjonene er det oppgitt sperretider. Lag som ikke har forlatt servicestasjonen på sperretidspunktet blir tatt ut av konkurransen.


Obligatorisk utstyr

Laget må ha med obligatorisk utstyr i henhold til en detaljert liste, som bekjentgjøres på nettstedet. Det obligatoriske utstyret skal bæres av laget gjennom hele løypa fra start til mål.


Staver kan legges i droppbag dersom de får plass i sin helhet inne i lukket bag. Plassering av staver i droppbag skjer på eget ansvar, arrangøren påtar seg ikke ansvar for eventuell skade på staver under transport.


Selv-support

Løpet er basert på prinsippet om selv-support, dvs. at laget selv må bære med seg alt som måtte trenges av mat, drikke og utstyr. Det er imidlertid tillatt at laget selv kjøper mat og drikke fra butikker og bensinstasjoner langs løypa.


Å motta hjelp fra andre enn arrangøren er ikke tillatt på noe sted i løypa.


Å lage eller bruke depoter langs løypa er ikke tillatt.


”Pacing” (å løpe sammen med noen som ikke deltar i konkurransen) er ikke tillatt.


Droppbag

Arrangøren deler ut to droppbager til hver deltaker:


 • En sportsbag som deltakeren får tilgang til på Noresund, Vasstulan, Voss og Gullbotn.
 • En liten bag/pose, som bare blir sendt til Vatnahalsen.


Det er kun anledning til å bruke arrangørens droppbag.


GPS-tracking

To deltakere i hvert lag bærer med seg hver sin GPS-tracker. Denne uleveres før start og er da klar til bruk. Trackeren festes utenpå sekken, slik at den har fri sikt mot himmelen.


Deltakerne skal ikke betjene trackerne selv med mindre arrangøren gir beskjed om dette.


Hvis laget skulle miste en tracker vil det bli fakturert for kostnaden arrangøren har med å skaffe en ny.


På servicestasjonen

 • Deltakerne må følge arrangørens anvisninger på stasjonen
 • Startnummeret må fremvises for å få tilgang til matservering og til hvileområdet
 • Følgepersoner har bare adgang til en begrenset del av stasjonen
 • Når laget ankommer en stasjon vil mannskapene sjekke batteristatus på trackerne. Dersom batterinivået på en tracker vurderes som lavt vil denne bli satt til lading mens laget hviler. Laget får trackeren tilbake ved utsjekk.

 • Trackerne er obligatorisk utstyr, og det er lagets ansvar å ha de med seg ut fra servicestasjonen.


Pauser for mat og hvile/søvn

Løpet gjennomføres uten pålagte pauser— det er hovedsaklig opp til laget selv å bestemme når man skal ta pause, men det er noen begrensninger på hvor man kan oppholde seg under pausen.


Utendørs kan laget ta pause hvor som helst langs løypa. Innendørs kan man bare ta pause:


 • På løpets servicestasjoner.
 • På turisthytter og andre overnattingssteder, butikker, bensinstasjoner o.l. som ligger langs løypa eller i kort avstand fra løypa. Disse stedene må være åpne for allmenheten.
 • Andre steder nær løypa som gir ly, når disse er tilgjengelige for alle, f. eks. steinbuer, nødbuer, lavvoer, gapahuker.


Å ta pauser i private hus, hytter, biler, bobiler, osv. er ikke tillatt og vil kunne føre til diskvalifikasjon av laget.


Hvis et lag tar pause andre steder enn på servicestasjonene må alle kostnader som eventuelt påløper dekkes av laget selv. 


I noen situasjoner kan arrangøren pålegge et lag å ta pause, f. eks.,


 • under vanskelige værforhold
 • av medisinske grunner
 • når en tracker må lades


Deltakere og lag som forlater løpet

Det er kun anledning til å bryte løpet på en av servicestasjonene.


For deltakere som bryter eller blir tatt ut av løpet gjelder:


 • Startnummeret må leveres
 • Droppbagen blir utlevert umiddelbart dersom den er tilgjengelig på den aktuelle servicestasjonen
 • Deltakeren må selv besørge og bekoste transport til Bergen eller Oslo
 • Bagasjen kan bare hentes på stevnesentrene i Bergen og Oslo


Hvis laget som helhet bryter eller blir tatt ut av løpet gjelder i tillegg:


 • Lagets trackere leveres inn.
 • Om en deltaker likevel velger å fortsette er dette utenfor arrangørens ansvar, og servicestasjonene kan ikke benyttes.


Medisinsk vurdering

En deltaker kan bli tatt ut av konkurransen som følge av en medisinsk vurdering. I tvilstilfelle vil laget få beskjed om å stoppe og hvile; dette for å avvente om det er tilrådelig at deltakeren fortsetter.Forutsetninger for å kunne delta


For å kunne delta i løpet må man ha fylt 20 år pr. 01.01.2023.


Minst 1 deltaker på laget må kunne dokumentere å ha fullført et terrengultraløp på minst 75 km. Annen aktivitet kan godkjennes dersom den vurderes å være tilsvarende fysisk krevende.


Alle deltakere må levere egenerklæring på at de er i generelt god fysisk form, og at de har erfaring med å være ute i høyfjellet under vekslende værforhold. At man er helsemessig skikket må også dokumenteres med medisinsk attest, som sendes arrangøren innen en spesifisert dato.


Man deltar i løpet på eget ansvar og egen risiko. Arrangøren har ikke mulighet til å dekke utgifter som måtte oppstå hvis en deltaker utsettes for skade, sykdom eller andre forhold i forbindelse med løpet.Deltakernes plikter


Deltakerne plikter å sette seg inn i all skriftlig informasjon gitt av arrangøren. Deltakerne plikter også å rette seg etter beskjeder gitt av arrangøren.


Hver deltaker må lagre arrangørens telefonnummer på mobiltelefonen som bringes med under løpet. Laget må til enhver tid ha minimum en telefon påslått.


Før løpet må alle deltakere laste ned DNTs mobilapp DNT Hyttebetaling og legge til data for et betalingskort. Appen skal brukes til å betale for eventuell mat/hvile på DNT-hytter som ikke er servicestasjoner.


Dersom en deltaker på eget eller andres lag kommer i en nødsituasjon plikter man å hjelpe etter beste evne og å melde fra til arrangøren.


Laget plikter å følge den angitte løpstraseen. Det tillates avvik som beskrevet ovenfor i avsnittet om pauser for mat og hvile/søvn.


Startnummeret skal til enhver tid være godt synlig, foran på kroppen.


Deltakerne må ikke etterlate søppel av noe slag langs løypa.Påmelding, refusjon og avlysning


Påmeldingen er bindende. Dersom et lag blir forhindret fra å kunne delta, refunderes påmeldingsavgiften med:


 • 90% når skriftlig beskjed gis innen 01.01.2023
 • 75% når skriftlig beskjed gis innen 01.03.2023
 • 50% når skriftlig beskjed gis innen 01.05.2023


Det gis ingen refusjon til lag som trekker seg etter 01.05.2023. 


Ved avlysning av løpet (”force majeure”) refunderes 40% av påmeldingsavgiften.


Laget kan endre navn på opptil to av lag-medlemmene, men det er ikke anledning til å bytte ut hele laget. Et godkjent lag med to medlemmer kan utvides til tre medlemmer.


Tidsfristen for endringer av laget er 01.05.2023. Skulle løpet være fulltegnet når laget melder seg på, vil laget bli satt opp på en venteliste, gitt at laget er funnet kvalifisert til å delta.


Lagets startplass kan ikke selges/kjøpes.Publisering


Deltakernes navn, klubbtilhørighet, nasjonalitet, og fødselsår kan publiseres i resultatlister og deltakerlister.


Det kan bli tatt bilder av deltakerne under løpet. Disse bildene kan legges ut på sosiale medier og på arrangørens nettsteder.Endringer


Arrangørens regler og betingelser kan endres ved behov.


Endringer og klargjøringer vil bli kommunisert på nettstedet og trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut.